ביקורת פנימית הינה פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של ביקורת וייעוץ, אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעילות הארגון. הביקורת הפנימית מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו על ידי הבאת גישה שיטתית וממוסדת, לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סיכונים, בקרה, פיקוח וממשל תאגידי.
בהתאם לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, חלה חובת מינוי מבקר פנימי על חברות ציבוריות, בנקים, עיריות, חברות וגופים הנתונים לפיקוח מבקר המדינה.
ארגונים ללא מטרות רווח (עמותות, חלצי"ם), חייבים במינוי מבקר פנים במחזור כספי העולה על 10 מיליוני שקלים בשנה.
ההתפתחות הכלכלית וקריסתם של תאגידי ענק בשל כשלים, הגבירו בשנים האחרונות את המודעות של מנהלי ארגונים לחשיבותה של הביקורת הפנימית בארגון.
תפקיד המבקר הפנימי
תפקיד המבקר הפנימי על פי חוק החברות הינו לבדוק את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין בהיבטים של: פעילות הגוף, מנהל תקין, טוהר מידות, שמירה על החוק, חסכון ויעילות ועמידה ביעדים. המבקר הפנימי נדרש לסייע להנהלת הארגון בצמצום החשיפה לסיכונים, ייעול תהליכים, חיזוק מערך הבקרה הפנימית ומתן מענה ופתרונות בקרה מתאימים.
המבקר הפנימי עורך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים של לשכת המבקרים הפנימיים (IIA) בישראל.
מי מוסמך לשמש כמבקר פנימי?
סעיף 3 לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992, קובע 5 תנאים בהם חייב לעמוד מבקר פנימי: בעל תואר אקדמי עו"ד או רו"ח, יחיד, תושב ישראל, לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון ובעל ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת, או שהשתתף בהשתלמות מקצועית שאושרה על ידי הועדה לענייני השתלמויות.

על מנת לעמוד ביעדים של הביקורת הפנימית נדרשת מהמבקר הפנימי בקיאות וידע רב בתחומים השונים הרלוונטיים לביקורת הפנימית. משרדנו מספק שירותי ביקורת פנימית ושירותי סיוע למבקר פנימי באמצעות רואי חשבון ועובדים מקצועיים בעלי ניסיון וידע רב בתחום הביקורת הפנימית על היבטיה השונים.