כלי הביקורת הקיימים בעמותה


ועדת ביקורת – כל עמותה חייבת במינוי ועדת ביקורת, גם במקרה שלעמותה אין פעילות כספית.

ועדה חייבת להיות לפחות שני חברי עמותה שמונו לתפקיד זה או רו"ח חיצוני שימונה רק לתפקיד הזה, והוא מכונה "גוף מבקר" (לתפקיד זה ניתן למנות גם מי שאינו רו"ח, אבל יש לקבל ע"כ את אישור רשם העמותות). המינוי הינו ע"י האסיפה הכללית לפחות אחת ל-4 שנים.

רואה חשבון – עמותה שהמחזור הכספי שלה עולה על 1.1 מ' ₪ חייבת למנות רואה חשבון. המינוי המינוי הינו ע"י האסיפה הכללית אחת לשנה.

מבקר פנים – עמותה שמחזורה מעל 10 מ' ₪ חייבת בנוסף לתפקידים שלעיל גם למנות מבקר פנים. לתפקיד זה יוכל להתמנות עו"ד, רו"ח וכדו' כמצוין בסעיף 3(א) לחוק הביקורת הפנימית. המינוי הינו ע"י הוועד המנהל, באישור וועדת הביקורת.